Bài 15: Tạo cột, dầm, sàn trong Dynamo – Tự học Dynamo Revit

Admin

Lê Tiến Quang
Thành viên BQT
#1
Bài 15: Tạo cột, dầm, sàn trong Dynamo – Tự học Dynamo Revit

Để tạo cột bạn có thể dùng node StructuralFraming.ColumnByCurve, cách đơn giản nhất để tạo được cột bạn có thể làm như sau:
tao-cot-dam-san-trong-dynamo.jpg


Hoặc bạn có thể dùng node FamilyInstance.ByPointAndLevel:
tao-cot-dam-san-trong-dynamo.jpg


Để tạo dầm bạn có thể dùng node StructuralFraming.BeamByCurve, cách đơn giản nhất để tạo được dầm bạn có thể làm như sau:
tao-cot-dam-san-trong-dynamo.jpg


Để vẽ sàn bạn dùng node Floor.ByOutlineTypeAndLevel. Ví dụ vẽ 1 sàn đa giác có thể làm như sau:
tao-cot-dam-san-trong-dynamo.jpg