Quản lý BIM / Trách nhiệm

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Quản lý BIM / Trách nhiệm

Mỗi công ty được cần thành lập các nhóm BIM cần thiết cho việc thực hiện đúng các nghiên cứu. Chỉ định một coordinateur BIM sẽ là người đối thoại duy nhất của đơn vị quản lý BIM.

Các quy trình BIM được triển khai trong dự án được thiết lập cho một tổ chức nhóm theo hai mức trách nhiệm:
  • Manager BIM gắn với quản lý dự án;
  • Coordinateur BIM gắn liền với kỷ luật, dịch vụ hoặc khu vực chịu trách nhiệm của người đóng góp cho mô hình kỹ thuật số.