Vocabulary No. 7

Admin

BRA CAD
Thành viên BQT
#1
Vocabulary No. 7

19. shall: Sẽ
20. accept: Chấp nhận
21. term: Điều kiện, điều khoản

=>>>
 
Sửa lần cuối: